Het LIGA-meisje

Q.S. Serafijn dacht lang dat het LIGA meisje op de de verpakkingen van de LIGA koeken waarmee hij opgroeide bij hem in de straat woonde. Schuin tegenover zijn ouderlijke woning kwam de kleine, blonde prinses op weg naar school dagelijks uit haar sprookjeshuis gewandeld. Wat was ze mooi.

LIGA bracht in de twintiger jaren van de vorige eeuw een handig verpakt kinderbiscuit op de markt dat aan alle eisen van de toenmalige voedingsleer voldeed. De man achter dit idee was Theodoor Neutelings, een boekhouder die zich binnen de organisatie in enkele jaren tijd wist op te werken tot algemeen directeur van de LIGA fabriek die toen nog gehuisvest was in Bergen op Zoom. Geïnspireerd door reclame strategieën zoals die in het buitenland werden ontwikkeld gaf Neutelings een lokale kunstenaar, de tekenaar Louis Weyts uit Bergen op Zoom, opdracht om een beeld te ontwerpen dat het imago van de LIGA biscuits zou gaan bepalen. Het werd een blonde, lachende kleuter.

In 2013 startte de Volkskrant de serie 'Stuk van het Jaar' (het mooiste archiefstuk) en stuitte zo op het LIGA meisje wiens lachende kindergezicht op de befaamde koekdozen en verpakkingen van Liga prijkte. Aangespoord door deze landelijke interesse spoorde de lokale pers het model op en vond in de 2013 drieëntachtigjarige Joke De Groot - Van Broekhoven uit Bergen op Zoom het oer-model.

Q.S. Serafijn houdt er erg van om te werken met onderwerpen of thema’s die van geen enkel belang zijn.
Dat wil zeggen: zijn onderwerpen gaan niet over leven en dood, niet over religie. Ook Griekse sagen en mythen inspireren hem niet. Maar wel: de augurk, het plooirokje, de nagelriem of het LIGA meisje.
Q.S. Serafijn gelooft dat de kunst zelf de in aanvang onbeduidende thema’s of onderwerpen optilt naar het niveau van existentiële vragen. Vragen die zich gegeven de Zeitgeist steeds anders laten formuleren en op onverwachte wijze chemische reacties aangaan met de actualiteit. Zoals nu met thema’s als diversiteit en inclusiviteit.
‘Het is fijn,’ zegt Q.S. Serafijn, ‘om deze thema’s met de huidige snelheid te laten botsen op een reclamecampagne zoals die door LIGA in de vorige eeuw werd opgezet.’

‘Kunst gaat echt alleen maar over liefde,’ zegt Q.S. Serafijn. ‘Liefde voor de wereld, liefde over en van de wereld. Liefde voor hoe de wereld zich afbeeldt, liefde voor de interpretatie van die afbeelding. En Liefde voor de waterverf. Het enige wat kunst voedt en haar bestaan garandeert is liefde. Helaas was mijn meisje aan de overkant niet het meisje van mijn LIGA dromen.’
Q.S. Serafijn long thought that the LIGA girl on the LIGA packaging he grew up with lived in the street with him. Diagonally across from his childhood home, the little, blond princess came daily from her fairytale house on her way to school. How beautiful she was!

In the twenties of the last century, LIGA introduced a conveniently packaged children's sponge cake that met all the requirements of food nutrition at the time. The man behind this idea was Theodoor Neutelings, an accountant who within a few years managed to work his way up to general manager of the LIGA factory, which was then still housed in Bergen op Zoom. Inspired by advertising strategies such as those developed abroad, Neutelings commissioned a local artist, the illustrator Louis Weyts from Bergen op Zoom, to design an image that would determine the image of the LIGA biscuits. It became a blonde, smiling toddler.

In 2013, de Volkskrant started the series ‘Archive item of the Year' (the most beautiful archive item) and came across the LIGA girl whose smiling child's face adorned Liga's famous biscuit boxes and packaging. Spurred on by this national interest, the local press tracked down the model and found the primal model in the 2013 eighty-three-year-old Joke De Groot - Van Broekhoven from Bergen op Zoom.

Q.S. Serafijn likes to work with topics or themes that are of no importance. That is, his subjects are not about life and death, not about religion. Greek legends and myths do not inspire him either. But: the pickle, the pleated skirt, the cuticle or the LIGA girl. Serafijn believes that art itself lifts the initially insignificant themes or subjects to the level of existential questions. In view of the Zeitgeist, questions can be formulated differently and engage in unexpected chemical reactions with current events. As now with themes such as diversity and inclusivity.
"It's nice," says Q.S. Serafijn, "to collide these themes at the current speed with an advertising campaign as set up by LIGA in the last century."

"Art is really just about love," says Q.S. Serafijn. "Love for the world, love for how the world pictures itself, love for the interpretation of that picture.
And Love for the watercolor. The only thing that nurtures art and guarantees its existence is love. Unfortunately, my girl across the street was not the girl of my LIGA dreams.
COLOFON:
'Het LIGA-meisje' is als presentatie (13 aquarellen) onderdeel van de de tentoonstelling SEND IN THE CLOWNS in Museum Tongerlohuys in Roosendaal. Deelnemers: Gijs Assmann, Berend Hoekstra, Judith Krebbekx, Q.S. Serafijn, Koen Vermeule. Februari - augustus 2020.

As a presentation (13 watercolors), 'The LIGA girl' is part of the exhibition SEND IN THE CLOWNS in Museum Tongerlohuys in Roosendaal. Participants: Gijs Assmann, Berend Hoekstra, Judith Krebbekx, Q.S. Serafijn, Koen Vermeule. February - August 2020.